Egzamin ósmoklasisty - rok szkolny 2021/2022 Drukuj

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się w następujących terminach i czasie:

Ważne terminy

Do 30 września 2021 roku

Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację, w której:

Do 15 października 2021 roku

Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Do 26 listopada 2021 roku

Złożenie przez rodziców do Dyrektora Szkoły oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (jeśli takie warunki lub formy zostały uczniowi przyznane).

Do 24 lutego 2022 roku

Rodzice ucznia mogą zgłosić Dyrektorowi Szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do 10 maja 2022 roku

Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku przez rodziców ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ważne informacje na temat egzaminu:

  1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
  2. Wyniki egzaminu stanowią kryteria w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, szczególnie jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
  3. Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony uczeń:

4. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych lub uczeń, który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.      

Terminy dodatkowe egzaminów:

5. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

6. Egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony w czasie trwania egzaminu jeśli uczeń:

7. Egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

8. Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

9. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu:

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: