Podstawówka trampoliną do kariery Drukuj

„Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Płock, a realizatorami Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku. Działania w ramach przedsięwzięcia będą realizowane od 01-08-2017 r. do 31-07-2018 r. Wartość projektu ogółem wynosi 796 204,06 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie) to kwota: 740 719,31 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, kół zainteresowań, zajęć o charakterze nowatorskim. W procesie edukacyjnym zostanie również wykorzystana metoda eksperymentu nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Jednym z podstawowych założeń w pracy z uczniami będzie stosowanie narzędzi TIK. Duży nacisk będzie położony na proces indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne. Zadania zaplanowane w projekcie uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów i wynikają z przeprowadzonej przez szkoły diagnozy potrzeb, zatwierdzonej przez organ prowadzący.

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku będą realizowane następujące zajęcia:

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 2. zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 3. koło społeczno-obywatelskie „Młody obywatel” z konwersacją w języku angielskim, z wykorzystaniem TIK,
 4. koło przyrodnicze „Moja przygoda z eksperymentem przyrodniczym”,
 5. koło matematyczne,
 6. interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Siedemnastka wczoraj, dziś, jutro”,
 7. warsztaty: English 4FUN,
 8. świat bez barier językowych – warsztaty językowe z wykorzystaniem narzędzi TIK, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 9. zajęcia rewalidacyjne - terapia ręki,
 10. zajęcia dla dzieci młodszych – terapia ręki,
 11. zajęcia rewalidacyjno- logopedyczne – logorytmika,
 12. zajęcia logopedyczne – logorytmika.

Dokumenty:
Regulamin projektu Podstawówka trampoliną do kariery
Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenie dziecka
Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenie nauczyciela
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)

Jak wyglądają nasze zajęcia, można zobaczyć w poniższej galerii oraz klikając w linki:

Wycieczka do Sejmu RP

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska