Hejt. Mowa nienawiści. Drukuj

W dniu 24.01.19r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Płocku o temacie "Hejt. Mowa nienawiści’’. Spotkanie to skierowane było do młodzieży klas IV-VIII i III gimnazjum.
Omówiono i wyjaśniono pojęcie hejtu oraz mowy nienawiści. Podano przykłady mające miejsce w życiu codziennym. Przedstawiono statystyki osób poszkodowanych oraz będących sprawcami hejtu z podziałem na wiek oraz płeć.                   Uświadamiano młodzież także o skutkach prawnych i odpowiedzialności prawnej jakie ponosi się za rozpowszechnianie antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna, wiek, światopogląd religijny.

Metody pracy: prelekcja, prezentacja oraz film profilaktyczny. Pod koniec spotkania przedstawiciele KMP odpowiadali na zadawane pytania przez uczniów.