Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Drukuj

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla uczniów klas piątych i ich rodziców.

Realizatorem programu na terenie placówki jest mgr Małgorzata Wyszyńska pedagog specjalista promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, profilaktyk Urzędu Miasta Płocka.

Główny cel spotkań, to praca nad kształtowaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenie sobie z przemocą w grupie rówieśniczej i w środowisku rodzinnym.

Podsumowaniem programu jest spotkanie z rodzicami uczniów, mające na celu przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2019/2020

W dniach od 22.10.2019r. do 25.10.2019r. przeprowadzono w klasach piątych program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”. W zajęciach brali udział uczniowie trzech klas piątych po dwie godziny w poszczególnych grupach. Głównym przesłaniem w/w programu było wyjaśnienie uczestnikom mechanizmów występujących w rodzinach z problemem alkoholowym, w których najczęściej pojawia przemoc. Realizatorem zajęć była mgr Małgorzata Wyszyńska specjalista z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program zawierał elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie aktywizującej uczniów: umiejętność rozwiązywania konfliktów, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze złością i agresją, kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Zajęcia przeprowadzono następującymi metodami pracy: burza mózgów, odgrywanie scenek, mini wykład, dyskusja na forum

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2018/2019

W dniu 9.11.2018r. uczniowie klas 5 brali udział w programie profilaktycznym "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Program był realizowany przez profilaktyka UMP. Głównym celem zajęć było utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój dziecka oraz zmiana obiektywnych przekonań na temat stosowania agresji i przemocy - szczególnie w środowisku rodzinnym. Zwracano również uwagę na kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą w grupie rówieśniczej i w środowisku rodzinnym. Dostarczono też niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz omówiono formy pomocy dla osób doznających przemocy.
Uczniowie podczas zajęć pracowali metodami aktywnymi. Formy działania: drama, burza mózgów, praca w grupach, miniwykład.

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2017/2018

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2016/2017

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” - rok szkolny 2013/2014

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska