Rekrutacja do klas I Drukuj

 Informacja dotycząca naboru do klas I

szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

 

Logowanie do systemu:

  • dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
    - od 19 kwietnia do 2 czerwca 2017 r. - INFORMACJE
  • dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
    - od 12 do 23 czerwca 2017 r. - INFORMACJE

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Szanowni Państwo Rodzice,
do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony w dniach 19 kwietnia od godz. 9.00 – 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.
Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego)  o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.
Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

 Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Szanowni Państwo Rodzice,
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 12 czerwca od godz. 9.00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.
Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).
Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:
1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) znajduje się
w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska