Rodo Drukuj

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, adres: ul. Miodowa 18, 09-400 Płock, NIP: 7742666459 REGON: 000903423, tel.243662560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , zwana dalej „SP17 w Płocku”.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb SP17 w Płocku  i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

2. Skąd SP 17 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie ucznia do SP 17 w Płocku  wraz załącznikami. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. W jakim celu SP 17 w Płocku przetwarza Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe będą przetwarzane przez SP17 w Płocku  w celu  realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw.

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez SP 17 w Płocku ?

5. Komu SP17 w Płocku przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator danych może również udostępniać pozyskane dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Jak długoSP17 w Płocku  przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

7. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

8. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub tel. 24 367 89 34

 


 Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej Nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku