Drukuj

     

Projekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 16 szkół podstawowych z terenu M. Płocka ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych 1590 uczniów (w tym ok.48%dziewcząt i 52%chłopców) wykazujących problemy w nauce, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów 16 płockich szkół podstawowych poprzez realizację cyklu zajęć specjalistycznych
2. rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie nauk matematycznych, opartych na nowoczesnym programie edukacyjnym „TOC dla Edukacji"
3. przeciwdziałanie problemom dyskalkulii wśród uczniów poprzez wdrożenie doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej
4. poprawa jakości oferty edukacyjnej i wzmocnienie potencjału 16 płockich placówek oświatowych poprzez jej rozszerzenie o innowacyjne formy nauczania z uwzględnieniem nowoczesnych materiałów i narzędzi dydaktycznych

Grupę docelową stanowi 1590 uczniów (760 dziewcząt, 830 chłopców) z 16 szkół podstawowych w Płocku.

W naszej szkole projekt był realizowany w 25 grupach i objął 134 uczniów.

 

 

 

 {gallery}projekty1314/001{/gallery}

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska