Zasady przyjmowania dzieci do klas integracyjnych Drukuj

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do klas integracyjnych przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych, którym jesteśmy w stanie pomóc. Dla dzieci niepełnosprawnych szkoła jest miejscem, gdzie zdobywają umiejętności, wiedzę i otrzymują niezbędne wsparcie. Istotne jest podkreślenie, że idea integracji nie dotyczy tylko sfery edukacji przedmiotowej. Integracja odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą: podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych, wyjść do teatru czy kina. 

Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, logopeda, pedagog specjalny.

Warunki przyjęcia ucznia do klasy integracyjnej:

  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej kwalifikujące do nauki w klasie integracyjnej (na podstawie aktualnego badania psychologicznego),
  • opinia szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej,
  • pisemna zgoda rodziców dzieci nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska