ORGANIZACJA PRACY I ZASADY FUNKCJONOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W PŁOCKU OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU Drukuj

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
z dnia 26.08. 2022 r.

 

ORGANIZACJA PRACY I ZASADY FUNKCJONOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PŁOCKU

OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Spis treści

1.     Podstawa opracowania.

2.     Cel i przedmiot opracowania.

3.     Zasady funkcjonowania.

3.1       Zasady przyprowadzania do i odbierania dzieci ze szkoły.

3.2       Zasady organizacji zajęć.

3.3       Zasady organizacji zajęć sportowych.

3.4       Zasady organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw.

3.5       Zasady korzystania z szatni.

3.6       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

3.7       Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.

3.8       Zasady spożywania posiłków w szkole.

3.9       Higiena, czyszczenie, dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń.

3.10    Zasady korzystania z gabinetu medycyny szkolnej.

3.11    Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego.

3.12    Postępowanie w przypadku wystąpienia infekcji lub choroby zakaźnej u pracownika.

3.13    Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej u ucznia.

4.     Postanowienia końcowe.

1.      Podstawa opracowania

a)   Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 ze zmianami) i Ustawa z dnia 17 marca 2021r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2021 poz.616).

b)  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 poz. 195).

c)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

d)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

e)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami (DZ.U. 2022 poz.679).

f)      Statut  Szkoły Podstawowej nr17 im. Tadeusza Kościuszki.

2.      Cel i przedmiot opracowania

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania szkoły z zachowaniem reguł sanitarnych w placówce w trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych.

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

a)      zasad przyprowadzania do i odbierania dzieci ze szkoły,

b)      zasad organizacji zajęć,

c)      zasad organizacji zajęć sportowych,

d)     zasad organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw,

e)      zasad korzystania z szatni,

f)       zasad korzystania z biblioteki szkolnej,

g)      zasad korzystania ze świetlicy szkolnej,

h)      zasad spożywania posiłków w szkole,

i)        higieny, czyszczenia, dezynfekcji powierzchni,

j)        zasad korzystania z gabinetu lekarskiego,

k)      zasad korzystania z gabinetu stomatologicznego,

l)        zasad w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej u pracownika szkoły,

m)    zasad w przypadku wystąpienia  objawów infekcji lub choroby zakaźnej u ucznia.

Zakres stosowania zasad dotyczy wszystkich pracowników, uczniów a także rodziców /prawnych opiekunów.

3.       Zasady funkcjonowania.

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych zaleca się:

SZCZEPIENIE – rekomendowane dla pracowników oraz uczniów,

HIGIENĘ – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

WIETRZENIE – pomieszczeń przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

3.1       Zasady przyprowadzania do i odbierania dzieci ze szkoły.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się, korzystanie z form aktywnego przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Wyznaczono strefy dla rodzica. Rodzice/prawni opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić jedynie do wyznaczonej przestrzeni. Zaleca się, aby zachować zasadę 1 opiekun z dzieckiem /dziećmi.
 5. Uczniowie mogą wchodzić na teren budynku szkoły i korzystać z szatni na 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć. W pozostałych godzinach drzwi placówki będą zamknięte.
 6. Wejścia do budynku:

Wyodrębniono następujące strefy wejść do szkoły i szatni:

 • Dla klas: I -III: wejście (ewakuacyjne) od strony ulicy Miodowej (przy świetlicy) z szatnią.

Uczniowie po przyjściu do szkoły zdejmują odzież wierzchnią w wyznaczonej części, później  przy zachowaniu zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym udają się do szatni (pomieszczenie nr 8) przypisanej klasom I-III. Po zakończonych zajęciach uczniowie odbierają odzież wierzchnią z szatni pod opieką nauczyciela i opuszczają placówkę również wejściem od ulicy Miodowej otwartym tylko w czasie przerw lub po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.    

 • Dla klas: IV-VIII: wejście od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik)
 • Uczniowie klas IV i VIII c pozostawiają i odbierają odzież wierzchnią w szatni (pomieszczenie nr 22) obsługiwaną przez pracownika obsługi.

Uczniowie klas V-VIII przebierają się na parterze, następnie udają się na II piętro i w szafkach indywidualnych zostawiają odzież wierzchnią (oprócz kl. VIII c, która zostawia odzież na parterze).

 • Uczniowie zapisani do świetlicy: wchodzą od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik) z przydzieloną szatnią wg klas.
 • Odbiór dziecka przed planowym zakończeniem zajęć - jest możliwy jedynie wejściem od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik).
 • W przypadku spóźnienia się dziecka do szkoły – wchodzi ono wejściem od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik).
 • Rekomenduje się, aby po pozostawieniu rzeczy w szatniach uczniowie w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, a w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

8. Rodzic/prawny opiekun/interesant załatwiający sprawy służbowe wchodzi na teren placówki (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik).  Pracownik obsługi wpisuje go do „Rejestru wejść i wyjść”, a następnie przechodzi na wyznaczony obszar. Zaleca się higienę rąk.

9. Liczba osób przebywających w sekretariacie wynosi 1. W sekretariacie zainstalowano przesłonę ochronną w punkcie kontaktu interesant-pracownik.

3.2        Zasady organizacji zajęć.

 1. Każda klasa uczy się w wyznaczonej i stałej sali dla danego oddziału w odrębnych, wyznaczonych strefach;

a)       Klasy: I –II oraz VIII c - parter,

b)      Klasy: III-IV oraz VIII b - pierwsze piętro,

c)       Klasy: V-VIII (oprócz VIII b, c) - drugie piętro.

 1. Przemieszczanie klas następuje na lekcjach wychowania fizycznego, informatyki i języka obcego.
 2. Obowiązuje ogólna zasada - klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami w celu uniknięcia nadmiernego grupowania się uczniów.
 3. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują stałe miejsca zgodnie z ergonomią.
 4. Nauczyciele rekomendować będą i przypominać uczniom o ogólnych zasadach higieny:

a) prawidłowym i częstym myciu rąk zwłaszcza po przyjściu i pozostawieniu ubrań w szatni, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

b) ochronie podczas kichania i kaszlu,

c) unikaniu dotykania oczu, nosa, ust,

d) niedzieleniu się zaczętym jedzeniem.

 1. Z sal lekcyjnych usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyczyścić wodą z detergentem lub środkami dezynfekującymi.
 2.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 3. Zaleca się, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi miedzy sobą.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.
 5.  W trakcie nauki muzyki wskazane jest, aby uczeń korzystał z własnego instrumentu.
 6.  Wietrzenie sal odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć i podczas przerwy.
 7.  Uczeń może przynosić do szkoły posiłek oraz napój lub wodę w pojemnikach prywatnych i z nich spożywać. Rekomenduje się niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 8. Korzystanie z posiłków wspólnych w formie degustacji odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 9. Uczeń korzysta z węzłów sanitarnych (toalet) w wyznaczonych strefach.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu - Gabinecie Medycyny Szkolnej sala nr 11. Za pomocą szybkiej, skutecznej ścieżki komunikacji pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym w celu konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 11. Rodzic/prawny opiekun po telefonie od pracownika szkoły ma obowiązek odebrać dziecko, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka pracownik szkoły powiadamia Pogotowie Ratunkowe.
 12. Szkoła jest w posiadaniu termometrów bezdotykowych do pomiaru temperatury ciała.
 13. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 14. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie po wyrażeniu zgody rodzica /prawnego opiekuna. Zajęcia odbywają się w grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.
 15. W porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi.

3.3       Zasady organizacji zajęć sportowych.

 1. Po dzwonku na lekcje nauczyciel wychowania fizycznego przyprowadza uczniów z przydzielonej im klasy do szatni przy sali gimnastycznej.
 2. Uczniowie przebierają się w szatniach.
 3. Promowane jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni (korzystanie z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu) w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
 4. Planowane godziny zajęć wychowania fizycznego na basenie klas III, IV i oddziałów sportowych odbywają się wg ustalonych wytycznych MOSIR Płock.
 5. Przedmioty i sprzęty sportowe znajdujące się w sali gimnastycznej, na korytarzach szkolnych, których nie można skutecznie czyścić z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, są usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp.
 6. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć są  regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących.
 7. Urządzenia dotykowe stanowiące wyposażenie boisk szkolnych, placu zabaw, siłowni pod chmurką dezynfekowane są po każdym dniu zajęć.

3.4         Zasady organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw.

 1. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy śniadaniowe dla swoich uczniów w salach lekcyjnych .
 2. Dla pozostałych  przypadkach  przerwy  międzylekcyjne są w wyznaczonych strefach;

     - klasy I-II oraz VIII c : parter
     - klasy III- IV oraz VIII b : pierwsze piętro
     -  klasy V-VIII (oprócz VIII c, b) : drugie piętro.

 1. Wprowadzono trzy wydłużone przerwy 15 minutowe tzw. obiadowe, na które wg harmonogramu schodzą zgłoszeni uczniowie na obiad.
 2.  Zaleca się aby uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych poruszać się jedynie w wyznaczonym strefach w celu uniemożliwienia nadmiernego grupowania się osób.
 3. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają przerwy 15 minutowe uczniowie spędzają na świeżym powietrzu na wyznaczonym terenie wokół szkoły.
 4. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 5. Nauczyciele dyżurują wg ustalonego harmonogramu.
 6. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest troska o bezpieczeństwo uczniów m.in. związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 7. Wietrzenie korytarzy szkolnych odbywa się w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 8. W porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania dzieci z chorobami przewlekłymi.

3.5         Zasady korzystania z szatni.

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych zasad korzystania z szatni udostępnia się uczniom oddzielne pomieszczenia z przypisanymi wejściami:

          a)      dla klas I-III  z wejściem od ulicy Miodowej – szatnia (pomieszczenie  nr 8) - pracownik obsługi odbiera od ucznia odzież wierzchnią,

  b)    dla klas IV-VIII c  z wejściem od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik) - szatnia (pomieszczenie nr 22) - pracownik obsługi odbiera od ucznia odzież wierzchnią,

c)      dla klas V -VIII z wejściem od strony łącznika z salą gimnastyczną (wrzesień, październik): uczniowie zostawiają odzież wierzchnią w indywidualnych szafkach.

2. Szatnie czynne są od poniedziałku do piątku na 10 minut przed rozpoczęciem planowym zajęć i podczas przerw, na których uczniowie kończą zajęcia.

3. Szatnie poddaje się myciu wodą z detergentem lub środkami dezynfekującymi raz dziennie w tym; powierzchnie płaskie, dotykowe tj. klamki, wieszaki.

3.6         Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Korzystają z niej wyłącznie uczniowie i pracownicy placówki.
 2. W bibliotece wyznacza się oddzielne strefy komunikacyjne:
  1. Dla osób oddających książki,
  2. Dla osób wypożyczających książki. 
  3. W każdej strefie może przebywać jedna osoba.
  4. Wypożyczenie i zwrot książek odbywa się w wyznaczonym czasie .
  5. Zainstalowano przesłonę ochronną w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem.
  6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  7. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone.
  8. W bibliotece raz dziennie powierzchnie płaskie, dotykowe, podłoga będą myte wodą z detergentem lub środkami dezynfekującymi.

 3.7      Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.
 2. Świetlica szkolna zlokalizowana jest w sali nr 7. W przypadku dużej liczebności grup dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych sal dydaktycznych, które nie są wykorzystane do bieżącej nauki.
 3. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się w grupach uczniów danej klasy.
 5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.
 6. Zajęcia organizowane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego .
 7. W trakcie zajęć świetlicowych wietrzenie sali odbywa się nie rzadziej niż raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci.
 8. Nauczyciele rekomendować będą i przypominać uczniom o ogólnych zasadach higieny:

- prawidłowym i częstym myciu rąk zwłaszcza po przyjściu i pozostawieniu ubrań w szatni, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

- ochronie podczas kichania i kaszlu,

- unikaniu dotykania oczu, nosa, ust,

- niedzieleniu się zaczętym jedzeniem.

       9. Z sali świetlicowej usunięto elementy wyposażenie, których nie można skutecznie czyścić z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących.

      10. Zaleca się, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami na zajęciach świetlicowych między sobą.

      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

      12. Rodzic/upoważniona osoba odbiera dziecko przebywając w wyznaczonej strefie dla rodziców przy łączniku z salą gimnastyczną (wrzesień, październik).

      13. Rekomendowany jest kontakt nauczyciela z rodzicem poprzez mobiDziennik lub telefonicznie na numer podany przez rodzica /prawnego opiekuna.

      14. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu - w Gabinecie Medycyny Szkolnej sala nr 11. Za pomocą szybkiej, skutecznej ścieżki komunikacji pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym w celu konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

     15. Rodzic/prawny opiekun po telefonie od pracownika szkoły ma obowiązek odebrać dziecko, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka pracownik szkoły powiadamia Pogotowie Ratunkowe.

    16. W świetlicy raz dziennie poddawane są myciu wodą z detergentem lub środkami dezynfekującymi powierzchnie płaskie, dotykowe oraz podłoga.

   17. W porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania dzieci z chorobami przewlekłymi.

3.8       Zasady spożywania posiłków w szkole

 1. Obiady wydawane będą podczas przerw obiadowych wg ustalonego harmonogramu.
 2. Obiady poza wyznaczonymi godzinami dla danej grupy będą wydawane tylko w szczególnych przypadkach.
 3.  Zaleca się aby przed spożyciem posiłku uczniowie umyli lub zdezynfekowali ręce. Dozownik z płynem do dezynfekcji wraz z instrukcją znajduje się przy wejściu do stołówki.
 4. Przy wejściu do stołówki wyznaczony pracownik dokonuje weryfikacji uczniów uprawnionych do spożywania posiłku.
 5. Osoba spożywająca posiłek siada przy wyznaczonym stoliku w miarę możliwości z uczniami swojej klasy.
 6. Pracownik stołówki wydaje pierwsze danie – talerze z zupą i sztućcami oraz napoje do stolików. Po posiłku uczniowie odnoszą naczynia do okienka zmywalni.
 7. Uczniowie odbierają drugie danie ze sztućcami z okienka podawczego ustawiając się w kolejce przy zachowaniu dystansu społecznego. Po posiłku uczniowie odnoszą naczynia do okienka zmywalni.
 8. Pomieszczenie stołówki regularnie poddaje się wietrzeniu.
 9. Personel kuchenny do minimum ogranicza kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 10. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna: sala jadalna, kuchnia) spełniane są warunki higieniczne wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Pracownicy kuchni zwracają uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, blatów w pomieszczeniu spożywania posiłków a także higieny osobistej.
 11. Mycie wielorazowych naczyń i sztućców z dodatkiem detergentu i ich wyparzanie odbywa się w zmywarce.
 12. Dostawa produktów i surowców odbywa się od zaplecza.

3.9       Higiena, czyszczenie, dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń.

 1. Wszystkich pracowników szkoły obowiązuje przestrzeganie Zestawu Regulaminów i Zasad Obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku „Zawsze Bezpieczni” w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 2. Pracownicy obsługi uprawnieni są do pilnowania, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów/interesanci, wchodzący do szkoły zachowały higienę rąk, a jeżeli to możliwe myły ręce, oraz nie przekraczali obowiązujących stref przebywania.
 3. Przy wejściu do szkoły udostępnia się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją. Pracownicy obsługi  zobowiązani są do bieżącego uzupełniania dozownika płynem.
 4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się dozowniki z mydłem wraz z instrukcją mycia rąk w celu umożliwienia regularnego mycia rąk wodą z mydłem. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego czyszczenia i napełniania dozowników mydłem.
 5. Prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi są monitorowane w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, boisk, placu zabaw i siłowni pod chmurką (mycie i dezynfekcja odbywa się co najmniej raz dziennie). W szczególności poddawane są myciu/dezynfekcji powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym  blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury komputerowe oraz wyposażenie sali gimnastycznej.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy obsługi, są zobligowani do ścisłego przestrzegać zaleceń producenta substancji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Karta charakterystyki preparatu do dezynfekcji powierzchni jest dostępna w dyżurce.
 7. Pracownicy obsługi są zobligowani do przestrzegania zasad bhp podczas stosowania, przechowywania środków chemicznych, w tym do dezynfekcji. Zakazuje się pozostawiania środków chemicznych niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, stosowania niebezpiecznych metod pracy, korzystania z substancji bez zalecanych środków ochrony osobistej i odzieży. 
 8. Pracownicy obsługi zobligowani są do wietrzenia korytarzy podczas zajęć lekcyjnych, ze szczególnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie, gdy okna są otwarte.
 9. Pracownicy obsługi regularnie opróżniają i czyszczą kosze na odpady.
 10. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi z uczniami i nauczycielami.
 11. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełek wody. Zostały one wyłączone z użytkowania. Przy wejściu głównym znajduje się dystrybutor z wodą.

3.10       Zasady korzystania z gabinetu medycyny szkolnej.

 Zasady korzystania z gabinetu lekarskiego ustalono z pielęgniarką medycyny szkolnej uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych MZ i NFZ.

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole sprawuje pielęgniarka medycyny szkolnej.
 2. Gabinet pielęgniarski służy profilaktycznej opiece zdrowotnej uczniów szkoły.
 3. Gabinet jest czynny zgodnie z harmonogramem.
 4. Wszystkich uczniów i pracowników szkoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad przebywania w gabinecie medycyny szkolnej.
 5. Przebywający w gabinecie zajmują wyznaczone przez pielęgniarkę miejsce.
 6. Po wejściu do gabinetu uczeń dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją. W przypadku podejrzenia infekcji lub choroby zakaźnej, oraz wysokiej temperatury jest ona mierzona termometrem bezdotykowym, który jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 7. Pielęgniarka zaopatrzona jest w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki, maseczki.
 8. Gabinet wietrzony jest min. raz na godzinę i po każdej wizycie ucznia.
 9. Wszelkie narzędzia są poddane sterylizacji. Powierzchnie dotykowe dezynfekowane po każdym uczniu i nie rzadziej niż raz na dobę.
 10. Maseczki, rękawiczki, chusteczki higieniczne należy wyrzucać do pojemnika na śmieci znajdującego się w gabinecie.
 11. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej pielęgniarka za pomocą szybkiej ścieżki kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym a uczeń pozostaje pod opieką w izolacji.
 12. W gabinecie lekarskim może znajdować się jeden uczeń.
 13. Wszystkich obowiązuje zakaz samowolnego sięgania po leki lub środki medyczne.
 14. Prowadzenie wszelkich badań, analiza wyników i ich wykorzystanie muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. W nagłych wypadkach, wymagających interwencji lekarskiej, obowiązkiem pielęgniarki jest natychmiastowe zgłoszenie prośby o pomoc służb medycznych, np. Pogotowia Ratunkowego.

3.11      Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego.

 1. Zapisy do gabinetu stomatologicznego na wizytę odbywają się telefonicznie pod numerem 24 366 25 69 lub osobiście.
 2. Gabinet stomatologiczny czynny jest w każdy piątek w godz. 8.00-14.00.
 3. Przyjmowane są dzieci bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa w gabinecie stomatologicznym.
 5. Wszystkich uczniów i pracowników szkoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad przebywania w gabinecie stomatologicznym.
 6. Gabinet wietrzony jest min. raz na godzinę i po każdej wizycie ucznia.
 7. W gabinecie stomatologicznym może znajdować się jeden uczeń z rodzicem/opiekunem prawnym.
 8. Wszelkie narzędzia są poddane sterylizacji. Powierzchnie dotykowe dezynfekowane po każdym uczniu i nie rzadziej niż raz na dobę.

3.12      Postępowanie w przypadku wystąpienia infekcji lub choroby zakaźnej u pracownika.

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Pracownicy zostali poinstruowani o wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach .
 3. W Gabinecie Medycyny Szkolnej (pomieszczenie nr 11), w którym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, środki ochrony osobistej (maski i rękawiczki jednorazowe, fartuch), kosz na odpady potencjalnie skażone można odizolować osobę, w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących  objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinien;
 • poinformować dyrektora,
 • opuścić stanowisko i udać się do Gabinetu Medycyny Szkolnej (w gabinecie przebywa w maseczce).

Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu w celu kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia zawiadamia Pogotowie Ratunkowe.

6. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog.

7. Obszar, w którym przebywał pracownik z niepokojącymi objawami, należy dodatkowo posprzątać zgodnie z procedurami wewnętrznymi oraz umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki itp.).

3.13    Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej u ucznia.

 1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje, jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 2. W przypadku kiedy uczeń zgłosi informację o złym samopoczuciu wskazującym na infekcję lub chorobę zakaźną, bądź nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności wysokiej temperatury, uczeń zgłosi się do Gabinetu Medycyny Szkolnej (pomieszczenie nr 11).
 3. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia pielęgniarkę, a jeśli jest nieobecna dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor, jeśli nie ma pielęgniarki kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad nim.
 5. Pielęgniarka lub osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do Gabinetu Medycyny Szkolnej wyposażonego w środki ochrony osobistej (maseczka jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, strój ochronny). Uczeń zakłada maskę. Wyznaczony pracownik powinien być przy dziecku i wzrokowo monitorować  jego stan zdrowia.
 6. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 7. Za pomocą szybkiej, skutecznej ścieżki komunikacji pielęgniarka /wyznaczona osoba kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym. Rodzic/prawny opiekun powinni odebrać dziecko ze szkoły niezwłocznie w ciągu godziny.
 8.  W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pielęgniarka/dyrektor  szkoły wzywa Karetkę Pogotowia.
 9.  Obszar, w którym przebywało dziecko z niepokojącymi objawami, należy poddać dodatkowemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami wewnętrznymi oraz umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.        Postanowienia końcowe

Za zapoznanie pracowników szkoły na terenie placówki i rodziców/prawnych opiekunów uczniów przez mobiDziennik z niniejszą procedurą, jej wdrożenie oraz nadzór nad jej stosowaniem odpowiada dyrektor szkoły. Wychowawca oddziału ma obowiązek zapoznać uczniów z niniejszą procedurą. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1wrzesnia  2022 r. do odwołania przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska